۱۳۹۶/۰۲/۳۰

سلسله مراتب و درجات نظامی ارتش لبنان

معادل ساختن و ترجمه درجه های نظامی یکی از اموری است که باید در آن دقت داشت. در این زمینه اتکا به فرهنگ لغت کافی نیست، باید سلسله مراتب نظامی و سنوات ارتقا در هر دو ارتش را دانست. یک سری از درجه ها دقیقا عین هم هستند و برخی کم و زیاد شده اند. از آنجا که اصل درجات، خصوصا در کشورهای ما، از ارتش های غربی اقتباس شده و فقط عناوین آن فرق کرده، عموما درجه بندی ها مشابه هم است.
درجات نظامی ارتش لبنان و معنای آن به شرح زیر است:

الضباط العامون : فرماندهان کل
عماد : ارتشبد
لواء : سرلشکر

عمید : سرتیپ
الضباط القادة : فرماندهان راهبر

عقید : سرهنگ تمام

مقدم : سرهنگ دوم

رائد : سرگرد
الضباط الأعوان : افسران کمک

نقیب : سروان

ملازم اول : ستوان دوم

ملازم : ستوان سوم
الرتباء : درجه داران

مؤهل اول : استوار

مؤهل : استوار دوم

معاون اول : استوار سوم

معاون : سرگروهبان

رقیب اول : گروهبان دوم

رقیب : گروهبان سوم
افراد : سربازان

عریف اول : سرجوخه

عریف : سرباز دوم

جندی اول : سرباز یکم

هیچ نظری موجود نیست: