۱۳۹۵/۰۱/۲۵

امام موسی صدر و خانمهای مجلس عروسی

خاطره جالب خانمی از جریان مراسم عقد که امام موسی صدر مجبور بود از سالن خانمها عبور کند:
روزی امام موسی صدر برای یک عقد دعوت بود. قرار بود عقد آقا محمود را ایشان بخواند. طبقه اول خانمها بودند و برای رفتن به طبقه دوم که مردها حضور داشتند باید از پله های جلوی سالن خانمها بالا می رفت. با خودم گفتم وضع حجاب خانمها که خوب نیست. اگر سرش را پایین بیاندازد و برود که مودبانه نیست. اگر خانمها سلام کردند که باید جواب سلام بدهد. چه طور خواهد شد؟
خلاصه، سید آمد. از پله که بالا آمد و به سالن خانمها رسید با لهجه ایرانی اش گفت: سلام علیکم.
همه خانمها میخکوب و محو و مسحور او شدند. صدای همه قطع شد. سالن را سکوت فرا گرفت. وقتی امام موسی صدر که راه خود ادامه داده بود، تقریبا به طبقه مردها رسید، یادمان آمد تازه جواب سلامش را بدهیم.

هیچ نظری موجود نیست: