۱۳۹۲/۰۲/۲۸

جواب امام موسی صدر که احمدی نژاد هم از آن استفاده کرد

بخش پنجم خاطرات حجت الاسلام سید هادی خسروشاهی سفیر سابق ایران در واتیکان و کاردار سابق فرهنگی ایران در مصر*
 
ارتش‌ صهيونيست‌ در منطقه بود و رژیم شاه و مزدورانش به‌ بهانه‌های مختلف‌ با امام‌ موسی صدر مخالفت‌ می كردند. در كنفرانسی ايشان‌ فرمودند: «الدول‌ الخليج‌ العربيه» كه‌ دشمنان و مغرضان يا نفهميدند و يا عربی نمی دانستند، كه‌ حتماً‌ نمی دانستند. گفتند كه‌ ايشان‌ خليج‌ فارس را خليج‌ عر.بی. گفته‌ است. در صورتی كه‌ اين‌ «العربيه» صفت‌ «الدول‌» بوده‌ نه‌ صفت‌ خليج. خليج‌ كه‌ مؤ‌نث‌ نيست‌ كه‌ گفته‌ شود «الخليج‌ العربيه» . اينها نفهميدند و بعد به‌ شاه‌ گزارش‌ دادند. شاه‌ در زير نامه‌ای به‌ وزير خارجه‌ وقت‌ نوشت. او هم‌ به‌ روزنامه‌ها نوشت: امر از شرف‌ عرض‌ پيشگاه‌ مبارك‌ و ملوكانه‌ گذشت‌ و مقرر فرمودند كه‌ روزنامه‌های ایرانی و عربی هوادار ما‌ حساب‌ موسی صدر را برسند. تاريخ‌ آن‌ هم‌ 25/11/1335 بود. روزنامه‌های ايران‌ هم‌ شروع‌ كردند، حساب‌ امام‌ موسی را برسند: كيهان، اطلاعات، آيندگان‌ و راه‌ امروز. همه‌ اينها نوشتند: موسی صدر در خدمت‌ استعمار و فحش‌ هايی دادند كه‌ خودشان‌ لايق‌ آنها بودند.
كيهان‌ نوشت: اسرار تازه‌ فعاليت‌ بختيار فاش‌ شد. موسی صدر بيست‌ ميليون‌ ريال‌ از عراق‌ گرفته‌ است. اين‌ خائن‌ راترك‌ كنيد. من‌ خيلی عذر می خواهم‌ اين‌ عبارات‌ را می خوانم. البته‌ اين‌ عبارات‌ در روزنامه‌های بيست‌ سال‌ پيش‌ چاپ‌ شده. آيندگان‌ نوشته‌ بود: اسرار تازه‌ ارتباط‌ بختيار با موسی صدر. بعد نوشت: موسی صدر مشتش‌ باز شد. بعد هم‌ گفت: بلندگوی استعمار. گزارش‌های آنها هم‌ موجود است‌ كه‌ نشان‌دهنده‌ كينه‌ای است‌ كه‌ رژيم‌ شاه‌ به‌ امام‌ موسی صدر داشت.

سلب تابعیت ایرانی ایشان توسط رژیم!
آخرين‌ اقدام‌ هم‌ تلگراف‌ و بخش‌نامه‌ای است‌ به‌ همه‌ سفارتخانه‌های ايران‌ كه‌ موسی صدر در سال‌ 1344 تابعيت‌ دولت‌ لبنان‌ را گرفته‌ است. اگر سال‌ 44 ايشان‌ به‌ دليل‌ مصالح محلی و منطقه ای‌ و سفرهايی كه‌ می كردند يك‌ پاسپورت‌ لبنانی گرفتند تا بتوانند از نظر قانونی رئيس‌ مجلس‌ اعلای شيعيان‌ لبنان‌ باشند، ديگر تابعيت‌ ايرانی ندارند. یعنی رژیم از ایشان سلب‌ تابعيت‌ می كند و بعد هم‌ پاسپورت ایرانی‌ وی را که برای تمدید به سفارت ایران در لبنان فرستاده بودند به مرکز می فرستند. هم‌ اكنون این پاسپورت‌ در بخش‌ كنسولی‌ وزارت‌ خارجه‌ موجود است. اين‌ مسئله‌ ارتباط‌ امام‌ موسی صدر با شاه‌ بود. اما همين‌ مسأله‌ متأسفانه‌ باعث‌ شد كه‌ كتاب‌ «الجاسوس‌ المعمم» را بنويسند و بعضی از دوستان‌ خودمان‌ هم‌ در خاطرات‌ چيزهايی را نوشتند كه‌ بنده‌ نمی توانم‌ نقل‌ كنم. ولی آقای دعايی كه‌ از نزديك‌ شاهد عينی بود، به‌ خوبی می دانند كه‌ اين‌ تهمت‌ها چقدر ناروا و ناجوانمردانه‌ است. 
* اندیشه ی ربوده شده، به کوشش مهدی فرخیان. موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر 1385- 164 تا 176

هیچ نظری موجود نیست: